REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ARTESS.PL

 

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie

PRAWO POCZTOWE - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę 

REJESTRACJA – proces zakładania konta w Sklepie

REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę  

SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.artess.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego www.artess.pl – Kingę Karpiel, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kinga Karpiel ARTESS z siedzibą w Ratułowie 53 (kod pocztowy: 34-407 Ratułów), posługującą się numerem NIP 7352652751, numerem REGON 122843735, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: biuro@artess.pl

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.artess.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.artess.pl jest handel detaliczny produktami, w tym biżuterią oraz pamiątkami, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a)    minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

b)    połączenie z siecią internet,

c)    prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz      technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

d)    włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

e)    czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 1. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 2. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie www.artess.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca/Usługodawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta w Sklepie. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §9 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Prezentacja na stronie internetowej Sklepu towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.artess.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie

 1. 1.    Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na utrzymywaniu konta w Sklepie.
 3. W celu utworzenia konta w Sklepie, kliknąć należy na znajdujący się w prawym górnym rogu strony www.artess.pl napis „Zarejestruj”, a następnie podać właściwe dane osobowe i utworzyć hasło. Po zatwierdzeniu wpisanych danych poprzez kliknięcie na pole z napisem „REJESTRACJA”, Usługobiorca otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość
  e-mail potwierdzającą rejestrację w Sklepie.
 4. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do utworzenia konta, są następujące:

a)    imię,

b)    nazwisko,

c)    adres e-mail,

d)    numer telefonu.

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie internetowym www.artess.pl zawierana jest w momencie kliknięcia przez Użytkownika na pole z napisem „REJESTRACJA” o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca może w każdym czasie odstąpić od umowy o prowadzenie konta w Sklepie, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie tej umowy.
 • §4. Procedura składania i realizacji zamówień towarów
 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.artess.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia w Sklepie zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
 • wybrać w menu na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów, aby przejść w ten sposób do podstrony ze zdjęciami i cenami poszczególnych produktów;
 • kliknąć na zdjęcie wybranego produktu, aby przejść w ten sposób do podstrony zawierającej opis danego produktu;  
 • kliknąć na, znajdujące się pod opisem produktu, pole z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym koszyku;
 • kliknąć na, znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej, napis „Koszyk”, aby przejść w ten sposób do podstrony zawierającej podsumowanie wybranych produktów;
 • podać właściwe dane osobowe i zatwierdzić je klikając na pole z napisem „ZAPISZ”;
 • wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności;
 • przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na pole z napisem „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania przez system teleinformatyczny Sklepu wiadomości e-mail do Użytkownika, który złożył zamówienie, zawierającej potwierdzenie warunków zakupu oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Dane osobowe o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, których podanie przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu złożenia zamówienia, są następujące:

a)     adres e-mail,

b)    imię,

c)     nazwisko,

d)    ulica i nr domu/lokalu,

e)    kod pocztowy,

f)      miasto,

g)    kraj,

h)    numer telefonu komórkowego. 

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a)    gotówką przy odbiorze towaru od kuriera bądź listonosza,

b)    przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c)    gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

 1. 7.    Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.
 2. 8.    Maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy wynosi 2 dni robocze. Czas dostawy wynosi natomiast nie więcej niż 3 dni robocze.  
 • §5. Dostawa towaru
 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo zajmujących się usługami pocztowymi bądź transportem drogowym towarów): w zależności od wyboru Kupującego operatora pocztowego Poczta Polska SA bądź firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o..
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe oraz ustawą Prawo pocztowe) do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące:

a)    dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej przy wyborze płatności przy odbiorze towaru – 22,00 zł,

b)    dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej przy wyborze płatności w formie przedpłaty przelewem – 17,00 zł,

c)    przesyłka pocztowa priorytetowa – 11,00 zł.

 • §6. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres biuro@artess.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż w sklepie www.artess.pl Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy również w przypadku umowy, której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wynika to z prokonsumenckiego podejścia Sprzedawcy.
 8. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

g)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j)     zawartej w drodze aukcji publicznej;

k)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
 • §7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 782 278 377, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: biuro@artess.pl).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • §8. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z treści przepisu art. 51 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 782 278 377, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: biuro@artess.pl).
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.    
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odesłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • §9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź  tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawcy).
 2. 2.    Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.
 • §10.    Postanowienia końcowe
 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.
 6. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.artess.pl/sklep/content/35-regulamin i dokonanie wydruku.
 7. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.